Viện giải phẫu thẩm mỹ HẠNH PHƯỚC đã nổi tiếng tại Hoa Kỳ và trên thế giới với hơn 35 năm qua.

HANH PHUOC cosmetic surgery institute has been famous in the United States and around the world for more than 35 years.
Bác Sĩ Nguyễn Phú Phi - Medical Director và các Bác Sĩ Mỹ cùng Bác Sĩ Việt Nam cộng sự luôn cải tiến không ngừng. Đã đem tài năng kiện toàn nhan sắc cho phụ nữ cũng như nam giới.

Doctor Nguyen Phu Phi - Medical Director and his American & Vietnamese colleagues are constantly improving. Has brought talent perfecting beauty for women as well as men.
Viện thẩm mỹ HẠNH PHƯỚC nay đã cộng tác với các Bác Sĩ Pháp, Mỹ, Việt và Hàn Quốc

HANH PHUOC cosmetic surgery has now cooperated with French, American, Vietnamese and Korean Doctors
Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ HẠNH PHƯỚC làm việc với phương châm sắc đẹp cho bạn, tự tin, thành công và hạnh phúc

HANH PHUOC Cosmetic Surgery Center works with the motto of beauty for you, confidence, success and happiness
Giờ làm việc
Working Hour

Thứ 2-6
10:00am–04:00pm
Mon-Fri
10:00am–04:00pm
Thứ 7, CN
nghỉ
Sun & Sat
off
Xin lấy hẹn trước
Please make an appointment
Đội ngũ chuyên nghiệp
PROFESSIONAL TEAM

Chăm sóc tận tình
ATTRACTIVE CARE

Gọi lấy hẹn
Call for an appointment


Giải Phẫu thẩm mỹ khuôn mặt và toàn thân cho Phụ Nữ và Nam Giới.
Facial and full-body cosmetic surgery for Women and Men.
1-713-781-7999 1-800-ĐẸP-NHẤT 1-800-337-6428
Eyelid Surgery

Contact Us
Nose Surgery

Contact Us
Facial Contouring

Contact Us
Anti-Aging

Contact Us
Body Contouring

Contact Us
Breast Surgery

Contact Us
Cell Therapy

Contact Us

Đưa đón và ăn ở
Shuttle and accommodation

Bệnh nhân từ xa đến có xe đưa đón tại phi trường và nơi tạm trú.
Patients have a shuttle car at the airport and accommodation.

Bác Sĩ Nguyễn Phú Phi
Medical Director

VICTORIA Hanh Phuoc - Houston, Texas U.S.A