BEFORE COSMETIC SURGERY
Cô Kiều Thu: Trước Khi Giải Phẫu
(Mắt, mũi, cằm, cười hở nướu răng, hai rãnh sâu hai bên mũi, căng da màng tang) (đã sửa hai lần ở Bác sĩ khác thất bại)


AFTER COSMETIC SURGERY
Cô Kiều Thu: Sau Khi Giải Phẫu
(Mắt, mũi, cằm, cười hở nướu răng, hai rãnh sâu hai bên mũi, căng da màng tang)


BEFORE COSMETIC SURGERY
Anh Hồng Sơn: Trước Khi Giải Phẫu
(Mũi cao, cắt cánh mũi, sửa cằm, môi, sửa miệng cười hở nướu răng và chữa trị da mặt)


AFTER COSMETIC SURGERY
Anh Hồng Sơn: Sau Khi Giải Phẫu
(Mũi cao, cắt cánh mũi, sửa cằm, môi, sửa miệng cười hở nướu răng và chữa trị da mặt)
Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ HẠNH PHƯỚC Victoria Cosmetic Surgery Center
6156 Richmond Avenue • Houston, Texas 77057-6210 U.S.A
Tel: (713) 781-7999 • Toll Free: 1-800-Đẹp-Nhất • Hay: 1-800-337-6428 • © Hanh Phuoc. All rights reserved.